LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN POWERSEAL B.V. 

Art. 1. PowerSeal. 
PowerSeal B.V., verder te noemen ‘Powerseal’ houdt zich onder andere bezig met het aanbrengen van een coat laag op (gebruikte) cilinders van ondermeer automotoren, motorfietsen, powerboats, jetski´s, karts en zogenaamde dragracers, alsmede met de levering en montage van cilindertoebehoren.

Art. 2. Algemeen
1. Onder "wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met PowerSeal een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Art. 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die PowerSeal inzake leveringen van producten en/of diensten door PowerSeal met wederpartij is overeengekomen. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door PowerSeal schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met PowerSeal een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door PowerSeal gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
3. Wederpartij verklaart tevens volledig en zelfstandig bevoegd te zijn met PowerSeal overeenkomsten aan te gaan. Wederpartij verklaart de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en middels ondertekening van de overeenkomst voor akkoord te hebben aanvaard.
4. Op herhaalopdrachten zijn telkens deze algemene voorwaarden van toepassing.

Art. 4. Offertes, prijzen en tarieven
1. Alle door PowerSeal gedane prijsopgaven of offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Prijzen van PowerSeal zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft PowerSeal het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De door PowerSeal vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. PowerSeal is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 5. Totstandkoming van de overeenkomst
1. PowerSeal is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan PowerSeal gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer PowerSeal de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
2. Aanvullingen op- of wijzigingen in/van de opdracht, zijn alleen dan geldig indien deze schriftelijk of per e-mail aan PowerSeal zijn kenbaar gemaakt en PowerSeal de aanvaarding van de opgegeven wijzigingen schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van PowerSeal niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is PowerSeal gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan PowerSeal krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
4. Wederpartij dient de opdracht specifiek te omschrijven waarbij tevens aantallen, maatvoeringen, diktes en gewenste kwaliteiten en eigenschapen dienen te worden opgegeven.

Art. 6. Levering
1. De levering geschiedt op het vestigingsadres van PowerSeal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het vestigingsadres van PowerSeal verlaten hebben. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.
3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

Art. 7. Opslag
1. Indien de wederpartij de goederen niet afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, zal PowerSeal de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
2. Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd.
3. Indien de wederpartij de door PowerSeal ingevolge van lid 1 opgeslagen goederen niet binnen 6 maanden na de kennisgeving ingevolge lid 2 alsnog afneemt, wordt de wederpartij geacht van die goederen volledige afstand te hebben gedaan, onverminderd de betalingsverplichting van de wederpartij.

Art. 8. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is PowerSeal gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van PowerSeal kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast PowerSeal ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Art. 9. Aansprakelijkheid
PowerSeal is niet aansprakelijk voor enige schade, noch gevolgschade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van de door PowerSeal bewerkte producten. De wederpartij vrijwaart PowerSeal volledig voor alle aanspraken daaromtrent.

Art.10. Reclames
1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een leverantie.
2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, terstond bij aflevering te controleren op beschadigingen.
3. Indien de wederpartij de geleverde zaken op het vestigingsadres van PowerSeal afhaalt, dienen geconstateerde beschadigingen door de wederpartij direct en ter plekke op de aflevering bon en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Indien verzending van de te leveren zaken is overeengekomen, dient controle direct na ontvangst plaats te vinden; eventuele beschadigingen dienen schriftelijk (per fax of e-mail) gemeld te worden binnen 2 werkdagen na ontvangst bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de levering te hebben aanvaard.
4. Reclames, anders dan zichtbare beschadigingen, kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend met een duidelijke omschrijving van de reclame en dienen binnen 10 dagen na de levering in het bezit van PowerSeal te zijn, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
5. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal PowerSeal de gereclameerde goederen, voor zover het verlening van diensten betreft, zo spoedig mogelijk opnieuw bewerken, dan wel, indien het verkoop van nieuwe producten betreft, een nieuw product te leveren, zonder dat PowerSeal aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden (gevolg)schade.
6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.
7. PowerSeal is niet aansprakelijk voor transportschade.

Art.11. Garantie m.b.t. Coating van (gebruikte) cilinders
1. PowerSeal staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door haar galvanisch aangebrachte materiaal in het algemeen en van de hechting van dat materiaal in het bijzonder, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. Alle door PowerSeal bewerkte producten zijn naar beste vermogen en inspanning door PoweSeal behandeld. Deze producten ondergaan op gebied van kwaliteit en fysieke staat een nauwgezette eindcontrole en worden ingeval van goedkeuring van een kwaliteitscertificaat voorzien.
2. PowerSeal geeft alleen en uitsluitend garantie op de hechting van het door PowerSeal aangebrachte materiaal. Zij geldt voor de duur van drie maanden vanaf factuurdatum en uitsluitend indien het door PowerSeal bewerkte product door een erkende vakhandelaar wordt gemonteerd. Voor geleden schade als gevolg van montage, opbouw, inbouw of andere verwerking of toepassing van het behandelde product (dan wel schade aan-/als gevolg van de toepassing van het product), is elke aansprakelijkheid van PowerSeal uitgesloten.
3. Garantieaanspraken omvatten slechts het herstellen van het door PowerSeal galvanisch aangebrachte materiaal. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door PowerSeal bewerkte goederen, valt buiten de garantie en waarvan door PowerSeal geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.
4. Indien reparatie, bewerking van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zelf plaatsvindt, vervalt elke garantie.
5. Indien het door PowerSeal bewerkte product wordt aangewend voor racedoeleinden of wordt gebruikt in voertuigen/vaartuigen niet rijdende op de openbare weg/openbare wateren, respectievelijk in geval van gebruik op de openbare weg/openbare wateren, anders dan waarvoor dit gebruik onder normale omstandigheden is toegestaan, vervalt elke aanspraak op (kwaliteits)garantie.
6. Geen enkele vorm van garantie kan worden verstrekt indien geen specifieke of voldoende duidelijke omschrijving van de opdracht heeft plaatsgevonden.
7. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt PowerSeal als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.12. Betaling
1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, dan wel, indien zulks vooraf overeengekomen is, binnen 30 dagen na levering te worden voldaan op een door PowerSeal aangewezen bankrekening.
2. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten, deze met enige andere post te verrekenen of hierop eigenmachtig een korting op toe te passen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij vanaf dan, evenals voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan PowerSeal een vergoeding van de contractuele rente verschuldigd wegens te late betaling verschuldigd overeenkomstig 0.75% van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van PowerSeal om van wederpartij verdere of aanvullende schadevergoeding te kunnen vorderen.
4. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. PowerSeal heeft naar haar keuze het recht om in plaats van de vergoeding van voornoemde kosten te vorderen, een forfaitaire schadevergoeding te eisen overeenkomstig 20% van het totale netto factuurbedrag.
5. PowerSeal heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door PowerSeal totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van PowerSeal op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat PowerSeal deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art. 13 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.
Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, heeft PowerSeal het recht van retentie op door haar bewerkte zaken. Bij levering van nieuwe artikelen gaat het eigendom van het artikel pas over op de wederpartij na volledige betaling. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij niet bevoegd het artikel of de zaak waarin het artikel verwerkt is te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf van de wederpartij.

Art.14. Ontbinding
Onverminderd de PowerSeal verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan PowerSeal een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art. 15. Algemeen
Wederpartij verklaart bevoegd te zijn rechtmatig over de goederen te beschikken die hij bij PowerSeal ter behandeling aanbiedt. Powerseal aanvaardt enkel de ter behandeling aangeboden materialen, vrij van vuil en onderdelen.

Art.16. Geschillen
1. Op alle door PowerSeal gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, wordt beslecht door de competente rechter van het arrondissement Den Bosch waarin PowerSeal is gevestigd.

PowerSeal BV